Rekrutacja

Informacja o rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024:

Termin rekrutacji:

  • od 20 do 28 lutego 2023 r.- przyjmowanie deklaracji (dotyczy  dzieci, które już uczęszczają do przedszkola),
  • od 1 marca do 31 marca 2023 r.- przyjmowanie wniosków (dotyczy dzieci nowo przyjmowanych).

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola samorządowego jest złożenie w przedszkolu:

  • Wniosku,
  • Deklaracji o kontynuacji (dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola).

„Wnioski” oraz „Deklaracje” można:

  • otrzymać w przedszkolu, dokładnie wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • wypełnić Wniosek w formie elektronicznej dostępny na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl, w module „Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkole podstawowej” wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski” zostaną dokładnie wypełnione i dostarczone w formie papierowej do przedszkola „pierwszego wyboru” (WAŻNE: wraz z załączonymi dokumentami dotyczącymi zaznaczonych kryteriów) do godziny 1600 w dniu 31 marca 2023 roku.

„Wnioski” można składać w dniach:

  • wtorek, środa od godz. 1300 do 1500,
  • czwartek od godz. 900 do 1100 (lub w terminie uzgodnionym telefonicznie)

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

21.04.2023 r. godzina 900 – ogłoszenie wyników rekrutacji

W dniach: 24 kwietnia – 9 maja 2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola z dowodem osobistym i podpisać oświadczenie. Niepodpisanie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących podpisują oświadczenie w terminie wcześniejszym

 Rekrutacja uzupełniająca

Od 25 maja do 5 czerwca 2023 r. trwa rekrutacja uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolu. W tych dniach są przyjmowane  wnioski wraz z załącznikami (jedynie w wersji papierowej).

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00.

W dniach: 22 czerwca – 29 czerwca 2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola z dowodem osobistym i podpisać oświadczenie. Niepodpisanie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2023-2024

 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o ofercie przedszkoli samorządowych i zasadach rekrutacji dostępna jest na Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli……

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe:

o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu”.

Więcej informacji na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/

Powrót na górę