Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wykaz dzieci przyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 1 w roku szkolnym 2020-21

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21 proszeni są o wypełnienie i podpisanie załączonych dokumentów oraz dostarczenie oryginałów do przedszkola najpóźniej do 28 sierpnia 2020r. (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola):

Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego

Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o ofercie przedszkoli samorządowych i zasadach rekrutacji dostępna jest na Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli……”

Informacja o rekrutacji na rok 2020-21

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI

Spełnienie kryterium dotyczącego szczepień

 Dyżur wakacyjny

Harmonogram przerwy wakacyjnej 2020 rok

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe:

o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek,
o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu”.

Więcej informacji na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/